Poslední věta_favicon

Údržba webu

Právě probíhá údržba webu. Prosím vratte se později.

Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás opravdu důležitá. Uvědomujeme si, že do našich systémů vkládáte citlivé informace, které mají být skryty před zraky ostatních. Proto přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Prosím, věřte, že to nejsou prázdná slova – ani my sami bez Vašeho vědomí, neznáme obsah Závětí, které připravujete (s výjimkou údajů, které jsou nezbytné ke zpracování účtu a plateb).

Tyto zásady mají za cíl Vás informovat, jakým způsobem společnost LawTech s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 08105316, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 312646 („Společnost“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje, a to především při poskytování služeb a prodeji produktů, včetně závěti, na adrese www.posledniveta.cz.

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
 • Kontaktní údaje (e-mail, případně tel. číslo)

Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky

 • Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa) - viz. sekce cookies níže
 • Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy

 • Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
 • Kontaktní údaje (e-mail, případně tel. číslo)
 • Informace o typu využitých služeb na našich webových stránkách

V případě zasílání závětí prostřednictvím pošty či jiné platformy

 • Údaje Vámi uvedené v generované závěti

2. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME

Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 • K uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky
 • Komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu
 • Řešení Vašich reklamací a stížností
 • Plnění našich zákonných povinností
 • S Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách

Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí 5 let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

 • Je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi
 • Je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní)
 • Je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb)

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat odkliknutím přímo v marketingovém e-mailu, zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail firma@posledniveta.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

4. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • Poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dodavatelům IT řešení, dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti
 • Jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.)

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP, které zahrnují společnosti ze skupiny [●] a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

5. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva
 • Právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti
 • Právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů
 • Právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy
 • Právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů
 • Právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb
 • Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

6. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

7. POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE NEBO CHCETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, napište nám e-mail info@posledniveta.cz nebo písemně na výše uvedenou adresu Společnosti.

chevron-down