Poslední věta_favicon

Údržba webu

Právě probíhá údržba webu. Prosím vratte se později.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LAWTECH s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) vydává společnost LawTech s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 08105316, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 312646 („Poskytovatel“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“).

1. Úvod

Poskytovatel je provozovatelem služby Poslední Věta na webových stránkách www.posledniveta.cz („Poslední Věta“). Poslední Věta je službou mj. zabývající se tématikou majetkových a lidských vztahů po smrti člověka a provozující inteligentní aplikaci pro účely generování pořízení pro případ smrti („Aplikace“) na základě informací poskytnutých od svých zákazníků („Zákazník“).

Aplikace je placený inteligentní systém generující závěť ve formátu pdf. (či jiném) na základě informací poskytnutých Zákazníky („Závěť“). Aplikace je dostupná na adrese moje.posledniveta.cz.

Tyto VOP upravují práva a povinnosti Zákazníka a Poskytovatele vzniklé v souvislosti nebo na základě uzavřené smlouvy (viz níže) prostřednictvím Poslední Věty, respektive Aplikace.

2. Aplikace

Zákazníkovi je umožněno vyplňovat Aplikaci po řádném přihlášení do Aplikace. K přihlášení Zákazník musí vyplnit minimálně své jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození a e-mailovou adresu.

Aplikace je určena výhradně Zákazníkům – spotřebitelům. Zákazníkovi musí být alespoň 18 let a musí být plně svéprávný. Přihlášením do Aplikace Zákazník potvrzuje, že dovršil 18 let a je plně svéprávný.

Zákazník obdrží generovanou Závěť po řádném vyplnění informací v rámci Aplikace a uhrazení kupní ceny za Závěť dle čl. 3 níže, a to prostřednictvím stažení na webových stránkách moje.posledniveta.cz a/nebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník vyplnil do Aplikace. Stažení generované Závěti je podmíněno správným nastavením prohlížeče a operačního systému Zákazníka.

Zákazník je povinen vyplňovat Aplikaci svědomitě a pravdivě, aby mohlo dojít k řádnému generování Závěti.

Aplikace či jakékoliv jiné informace poskytnuté v rámci Poslední Věty nejsou a nemohou být považovány za poskytování právních služeb. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nemůže ovlivnit způsob vyplnění Aplikace Zákazníkem, a tedy ani konečnou podobu Závěti. Aplikace pouze generuje Zákazníkem zadané informace a řadí je do ucelených prvků, které jsou následně zobrazeny do finálního dokumentu – Závěti.

Zákazník je povinen užívat Aplikaci tak, aby mu, či jiné třetí straně, nevznikla žádná újma. Zákazník přijímá plnou odpovědnost za jím vyplněné informace v rámci Aplikace, přičemž prohlašuje a činí nesporným, že Poskytovatel není odpovědný za újmu způsobenou Zákazníkovi či jiné straně v důsledku užití Aplikace.

3. Doplňkový prodej

Poskytovatel nabízí Zákazníkovi doplňkový prodej v podobě např. zvláštních obálek, speciálních tisků či jiného zboží („Doplňkový prodej“; Závěť a Doplňkový prodej dále společně také jako „Produkty“), a to do vyprodání zásob.

Prezentace Produktů umístěných na webových stránkách Poslední Věta není návrhem na uzavření kupní smlouvy a ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se na ni nepoužije. Objednávka Zákazníka je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

4. Uzavření Smlouvy a úhrada kupní ceny

Kupní smlouva je mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavřena v okamžik řádného vyplnění Aplikace Zákazníkem, poskytnutí souhlasu Zákazníka s těmito VOP a uhrazením kupní ceny za Závěť a Doplňkový prodej (je-li Zákazníkem objednán) Zákazníkem dle tohoto čl. 3 („Smlouva“).

Zákazník uhradí kupní cenu za Produkty prostřednictvím platební brány. Poskytovatel je oprávněn poskytnout Zákazníkovi slevu z kupní ceny Produktů.

Kupní cena za Produkty je stanovena bez DPH a bez jakýchkoliv skrytých poplatků. Poskytovatel je oprávněn připočíst ke kupní ceně za Produkty náklady za balné a dopravné, pokud se jedná o Produkty dopravované na adresu Zákazníka.

5. Odstoupení od Smlouvy

Odstoupení od Smlouvy Zákazníkem je možné na základě zde uvedených podmínek.

Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy týkající se Doplňkového prodeje ve lhůtě 14 dnů od dodání Doplňkového prodeje Zákazníkovi. Odstoupení od Smlouvy Zákazník oznámí Poskytovateli prostřednictvím e-mailové adresy firma@posledniveta.cz s uvedením čísla objednávky. Zákazník je v takovém případě povinen vrátit Doplňkový prodej Poskytovateli ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy. Doplňkový prodej musí být Poskytovateli vrácen čistý a nepoškozený. Poskytovatel vrátí uhrazenou kupní cenu za Doplňkový prodej Zákazníkovi ve lhůtě 14 dnů od doručení vráceného Doplňkového prodeje Poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny nárok na úhradu škody vzniklé na Doplňkový prodej nebo jiné své nároky vůči Zákazníkovi, není-li jejich započtení zákonem vyloučeno.

Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí, že Zákazník nemá právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí Závěti Zákazníkem z důvodu poskytnutí Závěti Zákazníkovi před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení v souladu s § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy nebo její části v případě, že dojde k vyprodání zásob Doplňkového prodeje nebo služba Poslední Věta bude postižena výpadky, které zabraňují Poskytovateli dodat Závěť Zákazníkovi řádně a včas.

6. Práva z vadného plnění

Na Doplňkový prodej zakoupený Zákazníkem platí lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců od převzetí Doplňkového prodeje Zákazníkem.

Zákazník je povinen zakoupený Doplňkový prodej zkontrolovat okamžitě při jeho převzetí. Práva z vad Doplňkového prodeje, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Zákazník uplatňuje reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost Doplňkový prodej prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v poslední den záruční doby.

Zákazník má ze záruky právo na dodání nového Doplňkového prodeje bez vad nebo na opravu Doplňkového prodeje, je-li to možné. Poskytovatel rovněž může v případě konkrétního Doplňkového prodeje určit, že Zákazník má nárok na vrácení kupní ceny, nebo poskytnutí služby v souvislosti s Doplňkovým prodejem.

Zákazník je povinen oznámit vadu Doplňkového prodeje v záruční době na e-mailovou adresu firma@posledniveta.cz společně se specifikací vady Doplňkového prodeje a určením práva z vadného plnění.

Práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka ohledně práv z vadného plnění se dále řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ostatní ustanovení

Poskytovatel není odpovědný za přerušení provozu Poslední Věty z důvodu plánované odstávky, údržby, nefunkčnosti systémů subdodavatelů či vnějších vlivů. Poskytovatel je oprávněn provádět odstávky provozu Poslední Věty kdykoliv za účelem její údržby a aktualizace.

Poskytovatel zajistí bezproblémový provoz služby s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím je služba provozována.

Podmínky ochrany osobních údajů Zákazníka nalezne Zákazník na webové stránce Poskytovatele na následujícím odkazu: [BUDE DOPLNĚNO].

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro řešení sporů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem on-line je možné využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. Závěrečná ustanovení

Vztahy neupravené těmito VOP se řídí Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení těchto VOP.

Tyto VYP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové stránce Poslední Věta a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto VOP. Nové znění VOP bude zveřejněno na webové stránce Poslední Věta. Dnem jeho zveřejnění se ruší platnost předchozích VOP, to však nemá vliv na Smlouvy uzavřené podle dosavadního znění VOP.

chevron-down